«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.31 วินาที)

มาตรา 3

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

(2) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503

(3) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511

(4) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 203 ลงวันที่ 31 สิงหา...

มาตรา 4

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ในพระราชบัญญัตินี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ม...

กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

[ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงยกเลิกความใน (5) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการค...

มาตรา 5

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หลักเกณฑ์การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง พ.ศ. 2561

[ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 76 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน...

มาตรา 6

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุม งบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561

[ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (4) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึงออกประกาศกำหนดสัดส่วน ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นก...

มาตรา 7

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่ายให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ ในพระราช...

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลัง พ.ศ. 2561

[ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการคลังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท...

มาตรา 8

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ และให...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • »
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th