«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.87 วินาที)

ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554

[ระเบียบกระทรวงการคลัง] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงิน Public Sector Reform Development Policy Loan จากธนาคารโลก วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และกู้เงิน Capital Market Development Program จากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 30...

มาตรา 13

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

องค์การใด ๆ ของรัฐบาลที่ได้ตั้งขึ้นแล้วก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ ตอนที่หรือที่จะตั้งขึ้นใหม่ บรรดาที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น ให้รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดข้อบังคับว่าด้วย การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำทุนหรือผลกำไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่...

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค พ.ศ. 2549

[ระเบียบกระทรวงการคลัง] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยโครงการลงทุนเพื่อสังคม พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาคภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้จากธนาคารโลก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่...


[] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

มาตรา 14

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ดำเนินกำรจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย พ.ศ. 2562

[ระเบียบสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้ดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ซึ่งการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ให้บริการที่จะสามารถจัดอันดับความน่าเชื่อ...

มาตรา 1

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561”

ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563

[ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า แ...

มาตรา 2

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558

[ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินโครงการ เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : ม...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th