«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.83 วินาที)

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (Update ณ วันที่ 30/01/2511)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (Update ณ วันที่ 06/09/2515)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (Update ณ วันที่ 16/05/2517)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (Update ณ วันที่ 25/09/2534)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (ฉบับ Update ล่าสุด)

[พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. 2502

ภูมิพลอดุลย...

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับประมวล)

[พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

พระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ. 2561

ส...


[ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี] (วันที่นำเข้า 13 Jul 2020)

มาตรา 84

[พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 85

[พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้กระทรวงการคลังดำเนินการจัดให้มีรายงานการเงินตามมาตรา 77 (3) และ (4) ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 86

[พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบข้...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th