«
ดู
ซ่อน
Loading

100 ผลลัพธ์ ใช้เวลา (0.30 วินาที)

มาตรา 10

[พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายมีอำนาจดำเนินการกู้เงินให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา 8

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

เงินต่อไปนี้ ให้สั่งจ่ายจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 หรือคลังจังหวัดหรือ คลังอำเภอได้ คือ

(1) เงินยืมทดรองราชการ

(2) เงินฝาก

(3) เงินขายบิล

(4) เงินที่จำเป็นต้องจ่ายคืนภายในปีงบประมาณที่นำมาส่งแล้ว เพราะเป็นเงินอันไม่...

มาตรา 11

[พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

มาตรา 9

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ให้เป็นหน้าที่รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้สั่งจ่าย

ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล พ.ศ. 2563

[ระเบียบกระทรวงการคลัง] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาอิสระและที่...

มาตรา 10

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 2 ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดี กรมธนารักษ์ หรือผู้ที่อธิบดีกรมธนารักษ์มอบหมาย และเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยเฉพาะเพื่อการนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกันสั่งจ่าย

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจากต่างประเทศ พ.ศ. 2562

[ระเบียบกระทรวงการคลัง] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2521 ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และเพื่อให้ส่วนราชการมีเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามข้อผูกพันในการกู้เงินจาก...

มาตรา 11

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

การสั่งจ่ายเงินจากคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย และให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ตามวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด

ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

[ระเบียบกระทรวงการคลัง] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 เพื่อรองรับแนวทางการกู้เงินและบริหารจัดการเงินกู้เพื่อการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพ...

มาตรา 12

[พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491] (วันที่นำเข้า 10 Jul 2020)

การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใด ๆ ให้กระทำได้แต่โดยกฎหมาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • การแสดงต่อหน้า:
Best Viewed in Chrome and Firefox
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 02-265-8050
Email: pdmomail@pdmo.go.th